Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerem és elfogadom

Adatvédelmi tájékoztató
Adlak Ingatlanforgalmazó Kft

Adatvédelmi szabályok

Az Adlak Ingatlanforgalmazó Kft (a továbbiakban: Adlak), mint adatkezelő, a https://adlak.hu/ weboldal tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindig hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak és etikai elvárásoknak megfelelően kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 

A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez használja fel.

Az Adlak adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

https://adlak.hu/ adatkezelését kizárólag az Adlak végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával.
Amennyiben megkereső hatóság felszólítja az Adlak-ot adatszolgáltatásra, és kiadásra, úgy köteles a személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

2016/679 EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 • évi XXXIV. törvény – az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja a jogot magának, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

Jogszabályban meghatározott fogalmak

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

különleges adat: 

 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, melynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Személyes adat abban az esetben kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy ha az Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény rendeli el egyéb esetekben azt törvény elrendeli.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

 Adatkezelés célhoz kötöttsége, jogalapja

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az ügyféladatok kezelésének alapvető jogalapja az ügyfelekkel megkötött szerződések teljesítése.

Abban az esetben, amikor az adatkezelő és ügyfelei között létrejött szerződésekben kapcsolattartó személyek személyes adatai (pl. név, e-mail cím) kerülnek feltüntetésre, az adatkezelés jogalapja az adatkezelő és harmadik személy/ügyfele jogos érdeke, a szerződés teljesítése.

Az adatkezelési célok tehát:

 • az Adlak tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 • lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 • belső adminisztráció megkönnyítése;
 • törvényben meghatározott célok

A jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz tehát:

A személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő bizonylatok kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
 2. kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 4. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

A kezelhető személyes adatok köre: 

 • név
 • cég/ vállalkozói adószám,
 • születési hely,idő
 • lakcím, székhely, telephely címe
 • személyi igazolvány szám
 • telefonszám
 • e-mail cím

Az adatkezelés jogcíme: a szerződés teljesítés, a jogos érdek.
Az adatkezelés célja: a szerződés teljesítése és az üzleti kapcsolattartás. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban tevékenykedő személyek, az adatfeldolgozók.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 Adattovábbítás külföldre

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha

 1. ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
 2. Személyes adatok nemzetközi jogsegélyegyezmény végrehajtása érdekében, az egyezményben meghatározott célból és tartalommal továbbíthatók harmadik országba.
  Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 Adatbiztonság 

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosság, a törlés valamint a sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az Adlak adatvédelmi irányelvei, weboldal, adatok tárolása, adatkezelés biztonsága:

https://adlak.hu/ weboldalon történő adatkezelések önkéntes hozzájárulás alapján történnek.
Minden esetben, ha a felhasználó nem saját adatait adja meg köteles az érintett hozzájárulását beszerezni az adatközléshez.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Az érintettek jogai és érvényesítésük:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot törölni kell, ha 

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett kéri;
 3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljával továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Az adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni, az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, fénykép, telefonszám, e-mail cím, képesítési adatok, önéletrajz, motivációs levél.

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés elbírálása, a kiválasztottal megbízási szerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az állásra. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok címzettje: Adlak Ingatlanforgalmazó Kft  

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. 

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat. 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége 

Név: Adlak Ingatlanforgalmazó Kft
Székhely: 6400 Kiskunhalas Fazekas Mihály utca 14
Adószám: 27403987-1-03
Telefon: 06 30 6928487, 06 70 904 9944
Weblap: https://adlak.hu/

E-mail cím: info@adlak.hu

Jogorvoslat

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél (az előzőekben megadott e-mail elérhetőségen keresztül), hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. 

Adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztatni. Az idevonatkozó jogszabályok szerint 3 esetben kötelező adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztatni, az adatkezelő egyik kategóriába sem sorolható:

 • Ha az adatkezelést, adatfeldolgozást hatóság vagy közfeladatot ellátó szerv végzi, 
 • Ha a szervezet alaptevékenysége olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé (pl.: a kórházak az egészségügyi tevékenység végzéséhez betegadatokat kezelnek, biztonsági cégek végeznek megfigyeléseket bevásárlóközpontokban, közterületen), 
 • Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei különleges személyes adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Panaszkezelés:

Adatvédelmi szabályzat kiegészítés
Vállalkozásunk belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében megbízó
partnere, a CRERAG KFt garantálja az alábbiakat:
A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között
(1)
a) a bejelentőnek,
b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adoó, és
c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,
a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés
kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli
A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli az (1)
bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
(3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 223.évi
XXV. törvény 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 6. § (4)
bekezdését alkalmazza.
(4) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a
személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való
joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatait nem teszik megismerhetővé a tájékoztatást kérő
személy számára.
(5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a
bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás
esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.
(6) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a
bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismeri meg. A
bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő
formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett
személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a
foglalkoztató más szervezet egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül
szükséges mértékben osztják meg.
(7) A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatják a
bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai
kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítják,
hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is
kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására
kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a
bejelentés kivizsgálását.
(8) Az (1) és (2) bekezdést arra a személyre is alkalmazzák, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi
információval rendelkezhet.
(9) Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívják a rosszhiszemű bejelentés
következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy
személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat
valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.
(10) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben
tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről
visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános
tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerint eljárási és adatkezelési szabályokról.
A 2023.évi XXV. törvény adatvédelmi és adatkezelési előírásainak mind Vállalkozásunk, mind a
CRERAG Kft teljeskörűen megfelel és azok szerint jár el. Fent előírásokat magunkra is kötelezőnek
ismerjük el.

 1. melléklet
  Belső visszaélés-bejelentési rendszer szolgáltatások leírása
  I. Alapfogalmak
  Szolgáltató: CRERAG Korlátolt Felelősségű Társaság
   Székhelye, postai címe: 5143 Jánoshida, Kossuth Krt. 12.
   Elektronikus levélcím: zsuzsanna@drcrespo.hu
   Telefonszám: +36-30-952-8838
   Adószáma: 32320163-2-16
   Nyilvántartási száma: Cg. 16-09-021745
   Nyilvántartó hatóság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
  Vásárló: a www.panaszmester.hu oldalon regisztráló és a Szolgáltató részére megrendelést
  küldő személy, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást saját vagy harmadik személy részére
  vásárolta.
  Webáruház: a https://panaszmester.hu webhelyen található honlap és az annak felületén
  megrendelhető szolgáltatások. A Szolgáltató részére a tárhelyet a Rackhost Zrt. (székhely: 6722
  Szeged, Tisza Lajos körút 41.) biztosítja.
  Szolgáltatás: a Webáruházon keresztül igénybe vehető belső visszaélés-bejelentő rendszerhez
  kapcsolódó szolgáltatások.
  Felek: a Szolgáltató és a Vásárló együttesen.
  II. Szolgáltatások típusa és leírása
 2. „Csak Szoftver” csomag: A szolgáltatás tartalmazza egy éven keresztül a
  regisztrációkor megküldött linken keresztül az online bejelentő rendszer működtetését.
  Vásárló a regisztrációkor megadott jelszavával tud az adminisztrációs felületre belépni.
  A beérkezett bejelentésekről e-mailben kap tájékoztatást. A kivizsgálás során a
  kivizsgálás lépéseit, a megtett intézkedéseket és a kivizsgálás eredményét, annak
  lezárását van lehetőség rögzíteni, valamint az ehhez kapcsolódó dokumentumokat.
 3. „Szoftver + külső panaszkezelő” csomag: A szolgáltatás tartalmazza egy éven keresztül
  a regisztrációkor megküldött linken keresztül az online bejelentő rendszer
  működtetését, admin jog nélkül. Tartalmazza az alábbi dokumentumokat:
   ÁSZF ( Bejelentés-kezelési szabályzat)
   Adatvédelmi szabályzat kiegészítése,
   sablon e-mail/weboldalon használható szöveg az ügyfelek kiértesítésére.
   további tudnivalók leírása
  III. Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése
  Szolgáltató kijelenti, hogy Vásárlótól teljesen független, pártatlan és a szolgáltatás nyújtása
  során elfogulatlan, valamint a összeférhetetlenségi és pártatlansági szabályoknak teljes
  mértékben megfelel.
  A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon a
  +36209927130 telefonszámon teheti meg munkanapokon 14:00 és 16:00 között, vagy
  személyesen ugyanezen időpontokban Szolgáltató székhelyén.
  A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használunk rögzített rendszereket, a
  belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és –
  annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség
  biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. Ha a bejelentő személyesen
  teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli
  bejelentést -a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást
  követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak
  ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása
  mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.
  A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során
  teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.
  Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívja a rosszhiszemű bejelentés
  következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy
  személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat
  valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.
  A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben
  tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről
  visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére
  általános tájékoztatást nyújt az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
  A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények
  által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított
  harminc napon belül kivizsgálja.
  A fent foglalt határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett
  lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a
  kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatjuk. A bejelentés kivizsgálásának és a
  bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három
  hónapot.
  A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot
  tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás
  tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
  A bejelentés kivizsgálása mellőzésre kerül, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette
  meg, a bejelentést nem a 2023.évi XXV. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult
  személy tette meg, a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel
  azonos tartalmú bejelentés, illetve a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a
  bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt:
  bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem
  állna arányban.
  A CRERAG Kft. a bejelentés kivizsgálása során értékeli kell a bejelentésben foglalt
  körülmények helytállóságát, és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a
  2023.évi XXV. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés
  alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.
  A CRERAG Kft. a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról,
  a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a
  bejelentőt írásban tájékoztatja.
  Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az
  a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
  CRERAG Kft. garantálja az alábbiakat:
  A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között
  (1)
  a) a bejelentőnek,
  b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
  c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,
  a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a
  bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése
  céljából kezeli
  A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli
  az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
  (3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a
  2023.évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében –
  a 6. § (4) bekezdését alkalmazza.
  (4) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a
  személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez
  való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatait nem teszik megismerhetővé a
  tájékoztatást kérő személy számára.
  (5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba
  vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által
  tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi
  kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások
  figyelembevételével kerülhet sor.
  (6) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő,
  valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem
  ismeri meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat
  eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés
  tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben
  érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy
  munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztják meg.
  (7) A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatják a
  bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az
  adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően
  biztosítják, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi
  képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett
  személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali
  tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
  (8) Az (1) és (2) bekezdést arra a személyre is alkalmazzák, aki a bejelentésben foglaltakról
  érdemi információval rendelkezhet.
  (9) Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívják a rosszhiszemű bejelentés
  következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy
  személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat
  valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.
  (10) A CRERAG Kft. a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés
  kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a
  bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell
  nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
  A 2023.évi XXV. törvény adatvédelmi és adatkezelési előírásainak a CRERAG Kft.
  teljeskörűen megfelel és azok szerint jár el.

Általános Szerződési Feltételek
I. Bevezető
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a CRERAG
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatás és
annak a Vásárló által történő igénybevételének feltételeit és szabályait.
II. Alapfogalmak
Szolgáltató: CRERAG Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhelye, postai címe: 5143 Jánoshida, Kossuth Krt. 12.
 Elektronikus levélcím: zsuzsanna@drcrespo.hu
 Telefonszám: +36-30-952-8838
 Adószáma: 32320163-2-16
 Nyilvántartási száma: Cg. 16-09-021745
 Nyilvántartó hatóság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Vásárló: a www.panaszmester.hu oldalon regisztráló és a Szolgáltató részére megrendelést
küldő személy, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást saját vagy harmadik személy részére
vásárolta.
Webáruház: a https://panaszmester.hu webhelyen található honlap és az annak felületén
megrendelhető szolgáltatások. A Szolgáltató részére a tárhelyet a Rackhost Zrt. (székhely: 6722
Szeged, Tisza Lajos körút 41.) biztosítja.
Szolgáltatás: a Webáruházon keresztül igénybe vehető belső visszaélés-bejelentő rendszerhez
kapcsolódó szolgáltatások.
Felek: a Szolgáltató és a Vásárló együttesen.
III. Az ÁSZF hatálya, általános rendelkezések

 1. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés tartalmát az ÁSZF határozza meg, amely
  kötelező jogi kötőerővel bír és szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit ideértve
  különösen a szerződés létrejöttének feltételeit és körülményeit, a teljesítési határidőket,
  szállítási és fizetési feltételeket, felelősségi és szavatossági szabályokat illetőleg az
  elállási jog gyakorlásának, valamint a jogérvényesítés szabályait.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására,
  azzal, hogy az új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi
  szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.
 3. Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
  magyar nyelven készült, továbbá a Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá
  magát.
  IV. Az ÁSZF elfogadása
 4. A Vásárló a Webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben
  foglalt feltételeket és szabályokat megismerte és elfogadja.
 5. A Vásárló köteles az ÁSZF tartalmát elolvasni, megismerni, tekintettel arra, hogy az
  ÁSZF fentiek szerinti elfogadása még ennek hiányában sem mentesíti a Vásárlót az
  ÁSZF hatálya alól.
  V. Regisztráció, a személyes adatok védelme, biztonság
 6. A Vásárlónak a szolgáltatást a Webáruház honlapján történő regisztrációt követően van
  módja megrendelni.
 7. A regisztráció során a Vásárló köteles megadni a nevét, e-mail címét, telefonszámát és
  a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges további adatait (képviselt vállalkozás
  adószáma) Ezeket az adatokat a Szolgáltató bizalmasan és az Adatvédelmi
  Szabályzatban, illetőleg a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak
  megfelelően kezeli. Az Adatvédelmi Tájékoztató megtalálható és megismerhető a
  Webáruház honlapján.
 8. Vásárlónak az esetleges adatbeviteli hibák módosítására bármikor lehetősége van, azzal,
  hogy a pontatlan adatokkal leadott és visszaigazolt szolgáltatás-megrendelés
  következményei alól ez Vásárlót nem mentesíti.
 9. A Vásárló a regisztráció során megadott jelszavát köteles bizalmasan kezelni, és azt
  illetéktelen személyek elől megóvni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból
  adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára
  bármely, nem a
  Szolgáltatónak felróható okból, hozzáférhetővé válik. A Vásárló a fiókján keresztül
  történő megrendelésekért teljes felelősséggel tartozik.
  VI. Árak
 10. A termékek ára a Webáruház honlapján minden esetben feltüntetésre kerülnek. Az árak
  ÁFÁ-t tartalmaznak, mivel az értékesítő ÁFA-körbe tartozik.
 11. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
 12. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a rendszer hibájából eredően a Webáruház oldalán
  hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a szolgáltatás általában szokásos
  árától jelentősen eltérő, irreális ár okán, és ebben az esetben Szolgáltató nem köteles
  ezen az áron értékesíteni a szolgáltatást Vásárló részére. Az ilyen hibás ár feltüntetése
  esetén ugyanakkor, azonnal e-mailben tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék
  mellett feltüntetett ár hibás és felajánlja neki a termék valós áron történő
  megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós
  áron a szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a
  megrendelést.
  VII. A Megrendelés folyamata
 13. A regisztráció során a Vásárló a Webáruházból kiválasztja azon szolgáltatás(oka)t,
  amelyeket igénybe kíván venni, oly módon, hogy azok típusát kijelöli, illetőleg
  meghatározza, majd az ezt a Webáruház meghatározott felületén megerősíti.
 14. A szolgáltatás kifizetése oly módon történik, hogy Szolgáltató 2 munkanapon belül a
  szolgáltatásról a regisztrációban megadott e-mail címre számlát küld, melyet átutalással,
  3 napon belül kell kiegyenlíteni.
 15. A szolgáltatás megrendelése a rendelés leadásával és kifizetésével hatályosul.
 16. Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót arról, hogy a Vásárló által igénybe vett
  szolgáltatáscsomag adott időszakra vonatkozó díja tartalmazza Webáruháznak a
  szolgáltatás adott időszakra vonatkozó nyújtásával kapcsolatos valamennyi költségét.
 17. Vásárló a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokat legkevesebb (1) év időszakra
  rendelheti meg.
 18. Felek a szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást határozott időre kötik meg
  egymással. Vásárló a határozott idő lejártát követően abban az esetben, amennyiben
  nem tesz ezzel ellentétes írásbeli nyilatkozatot a határozott idő lejártát megelőző 30
  napon belül, a határozott időre megkötött egyedi szerződés újabb egy évvel
  meghosszabbodik
  VIII. Elállási jog
 19. A Vásárlót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a megrendelt
  termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a
  szerződéstől.
 20. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, a Szolgáltató a szolgáltatás díját
  haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől
  számított 14 napon belül visszatéríti.
 21. A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletében található elállási
  nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat
  útján is.
 22. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
  egyező fizetési módot alkalmaz.
  IX. Jogérvényesítési lehetőségek
 23. A Vásárló esetleges észrevételeit és panaszait az alábbi elérhetőségeken közölheti a
  Szolgáltatóval:
   E-mail: zsuzsanna@drcrespo.hu
   Postacím: 5143 Jánoshida, Kossuth krt.12.
   Telefonszám: +3630 9528838
 24. A Szolgáltató a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a
  panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját megindokolja.
 25. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a Vásárlót írásban tájékoztatja arról, hogy
  panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását
  kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a
  Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét,
  telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is
  kiterjed, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a
  békéltető testületi eljárását.
 26. Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
  panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak
  nyitva a Vásárló számára.
  a, Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak
  megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
  hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
  lefolytatásáról;
  b, Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, valamint a szerződés megkötésével és
  teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a
  fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél.
  A Szolgáltató székhelye szerint illetékes a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  c, Bírósági eljárás. A Vásárló a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a
  jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.
  XI. Szerzői jogi feltételek
 27. A Webáruház honlapján található szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak
  (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket).
 28. A Webáruház látogatói nem jogosultak a Szolgáltató szerzői jogi alkotásainak
  felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására,
  terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad
  felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.
  XII. Záró rendelkezések
 29. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai
  irányadóak.
 30. A Vásárló a jelen ÁSZF-et megismerte, azok rendelkezéseit tudomásul vette és magára
  nézve kötelezőnek fogadja el.
 31. Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött szerződéses viszony tekintetében minden – így
  a szerződés megkötésével kapcsolatos – jognyilatkozatot magyar nyelven közlik
  egymással.
 32. Webáruház tájékoztatja Vásárlót, hogy a közöttük lévő jogviszony teljes fennállása alatt
  mindkét érintett fél által a másik fél részére adott adatokat és információkat bizalmasan
  kezelik, azokról harmadik személyt csak a másik érintett fél hozzájárulásával
  tájékoztatják. Felek a másik féltől való hozzájárulás beszerzésének elmulasztása esetén
  történő tájékoztatásnyújtás bekövetkeztével fenntartják maguknak a jogot kártérítés és
  esetleges sérelemdíj-igény érvényesítésére.
 33. Webáruház valamennyi rendelkezésre álló műszaki eszközével és módszerével
  biztosítja a részére átadott adatok sérthetetlenségét, azoknak illetéktelen személyhez
  történő eljutását.